Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu Zdravá výživa Sluníčko, IČO 15396908, Helena Neubauerová, Tovačovská 177, Dub and Moravou 783 75 se sídlem Tovačovská 177, Dub nad Moravou 783 75, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen „prodávající“) Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.slunicko-zdravavyziva.cz.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost přes ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanoveném nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

 

1.Kupující může objednávat zboží na základě registrace ze svého uživatelského účtu. Objednávat zboží může kupující i bez registrace.

2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího

4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující déle než jeden rok svůj účet nevyužívá, či v případě,že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka a ceny nabízeného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávajících není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balným a s dodáním zboží. Informace o nákladech na balné a poštovné je platné pouze v případě doručení zboží na území České republiky. Při doručení zboží do zahraničí platí individuální podmínky, které mohou být sjednány mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Při objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář na webových stránkách, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického košíku obchodu), dále o způsobu úhrady ceny zboží, o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptaci), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám kupující.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a)v hotovosti při osobním odběru v Ternu Olomouc nebo na doručovací adrese

b)v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c)bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. účtu 1820148013/0800, vedeném u České spořitelny, a. s.(dále jen „účet prodávajícího“) před dodáním zboží

d)bezhotovostní prostřednictvím platebního systému

e)bezhotovostní platební kartou

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III 5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.Prodávající vystaví kupujícímu platební doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě nebo vytištěnou spolu s dodaným zbožím.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání..

2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 (slovy do čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouvy od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,-- (slovy Jedno sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním neotevřeném a nepoškozeném obalu. Ve lhůtě 10 (deseti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.V případě odstoupení odsmlouvy dle čl. V.  2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (po odečtení nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 (deseti) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostní na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

       6.   Vrácení zboží.

Zákazník má právo zboží zakoupené prostřednictvím internetového prodeje vrátit a to v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Zákazník pak má právo požadovat za zboží peníze případně jiné zboží.

Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (PPL přepravní službě nebo České poště),zboží zaslané zpět na dobírku nelze akceptovat. Veškeré náklady na poštovné v případě nepřevzetí zboží  hradí zákazník!

V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení. Vráceny musí být rovněž všechny doklady které zákazník spolu se zbožím obdržel včetně dokladu o zaplacení-faktury. V případě jakéhokoliv nedodržení výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrácení NEBUDE akceptováno.

Po překontrolování vráceného zboží,bude zákazníkovi poukázána částka za zboží na jeho účet a to nejpozději do 7 dnů.Tato mu bude ponížena o skutečnou výši poštovného.

 

 VI. Přeprava a dodání zboží včetně cenových podmínek

 

1.Způsob doručení zboží je možný následujícími způsoby:

a)osobním odběrem kupujícího v Ternu Olomouc, -pouze v pátek od 9:00-16:00, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, a to vždy po předchozí komunikaci prostřednictvím mailové korespondence nebo po telefonické domluvě.

b)prostřednictvím přepravní služby PPL, a to za cenu 110,-- Kč za jednu zásilku při platbě na účet prodávajícího předem, a za 150,- Kč za jednu zásilku při platbě na dobírku. Doprava nad 2000,- kč zdarma při platbě převodem předem a dobírka 40,-kč.

c)prostřednictvím vlastní dopravy zajištěné prodávající m ve městě Olomouc a přilehlých obcích (pouze na základě individuální písemné nebo telefonickédohody).Kupující uvedou do objednávacího formuláře „osobní odběr“, a do poznámkynapíší místo dodání. Prodávající bude kupujícího kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky k upřesnění podmínek.

 

2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání,je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,-- Kč (slovy Padesát korun českých), a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.Při převzetí zboží od přepravce je kupujících povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího

6. Zboží dodáme do 14 dnů. Pokud náš dodavatel nemá cokoliv z nabízeného sortimentu zákazníka vždy informujeme a nabízíme řešení.

      7.Jako prodávající si vyhrazujeme právo zrušit - upravit objednávku nebo její část v případě,že objednané zboží již bylo doprodáno,případně z jiných důvodů například dlouhá dodací lhůta.

Částečné nebo úplné zrušení objednávky je vždy bezodkladně oznámeno, (řešeno) se zákazníkem.

 

 

VI. Odpovědnost za vady, záruka

 

1.Práva a povinnosti smluvních stran za vady ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivost, a jde-lio potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

4.Je-li na prodávané věci , jejím obalu nebo návodu k ní připojeném v souladu se zákonemo potravinách, vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

5.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adresa jeho provozovny.

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

2.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem..

3.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů“ jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“)

3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení mezi prodávajícím a kupujícím.

4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o změně svých osobních údajů.

5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujících ho předávány třetím osobám.

6.Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

X. Doručování

 

1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

1.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Helena Neubauerová, Tovačovská 177, Dub nad Moravou 783 75,tel. 724 421 507, adresa pro doručování elektronické pošty slunicko-zdravavyziva@seznam.cz

 

 

Uživatel
Kontakty

Sluníčko - zdravá výživa
Tovačovská 177
783 75  Dub nad Moravou
Česká republika

Telefon
+420 724 703 810

Internet
slunicko-zdravavyziva@seznam.cz
www.slunicko-zdravavyziva.cz

Newsletter